• 1
 • 2
 • 3
 • 4
Akt notarialny najogólniej mówiąc jest formą czynności (taką jak forma pisemna, czy też ustna). Oczywiście jest to forma czynności szczególna, którą ustawodawca przewidział dla czynności którym przez wzgląd na stopień skomplikowania i bezpieczeństwo obrotu należało zapewnić szczególną ochronę. Są zatem czynności które nie wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego (przeważająca ilość) oraz takie przy których sporządzeniu (przez wzgląd na ich ważność w myśl przepisów prawa) konieczna jest asysta notariusza. Przykładowe czynności do których sporządzenia wymagana jest forma aktu notarialnego:
 •  umowa sprzedaży nieruchomości (w tym sprzedaż lokalu) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 •  ustanowienie hipoteki,
 •  ustanowienie służebności (na przykład służebność drogi koniecznej, służebność mieszkania),
 •  zniesienie współwłasności w której skład wchodzi nieruchomość (w tym lokal) oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • podział majątku dorobkowego małżonków w którego skład wchodzi nieruchomość (w tym lokal) oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 •  dział spadku w którego skład wchodzi nieruchomość (w tym lokal) oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 •  umowa majątkowa małżeńska (w tym ustanowienie rozdzielności majątkowej),
 •  statut fundacji,
 •  umowa spółki komandytowej,
 •  umowa spółki komandytowo-akcyjnej,
 •  umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 •  umowa spółki akcyjnej,
 •  protokół zgromadzenia akcjonariuszy,
 poddanie się egzekucji

Jednocześnie należy pamiętać, że forma aktu notarialnego jest konieczna także w przypadku czynności dotyczącej zmiany umów do których zawarcia ta forma jest konieczna (popularnie zwanych aneksami). Pamiętać trzeba o podstawowych zasadach związanych z wykonywanymi przez notariusza czynnościami a więc:
 • Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem,
 • Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności,
 • nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli Notariusz poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.