• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Aktowi poświadczenia dziedziczenia (poprzedzonemu odpowiednim protokołem) zostało nadane znaczenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wydawanego przez właściwy Sąd Rejonowy. Oczywiście każdy ma prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże ma możliwość uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia i tym samym załatwienia sprawy w znacznie krótszym terminie (praktycznie „od ręki”).
 
Aby sporządzić akt dziedziczenia potrzebne są takie same dokumenty jakie wymagane są do Sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, tj. :
  • akt zgonu spadkodawcy
  • skrócony akt urodzenia
  • Akt małżeństwa wszystkich spadkobierców (w przypadku gdy spadkobierca zmienił nazwisko wymagany będzie dokument urzędu stanu cywilnego na tą okoliczność, w większości wypadków wystarczy odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobiercy)
Natomiast w przypadku gdy zostały sporządzone takie dokumenty jak:
 
Testament (jeżeli testament był sporządzony w formie szczególnej dokonanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest niemożliwe), oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.           
 
Przy akcie dziedziczenia muszą stawić się wszystkie osoby mogące być (chociażby potencjalnie ) spadkobiercami ustawowymi bądź testamentowymi.           
Akt poświadczenia dziedziczenia nie może zostać sporządzony w przypadku gdy spadkodawca w chwili śmierci:
  • był cudzoziemcem
  • nie posiadając żadnego obywatelstwa nie zamieszkiwał w Polsce
  • w skład spadku wchodzi posiadanie bądź prawa rzeczowe nieruchomości położonej za granicą.
 
Uwaga -  Akt Poświadczenia Dziedziczenia "może być wydany odnośnie tego samego spadkodawcy tylko jeden raz"