• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Na żądanie osoby składającej oświadczenie Notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie innej stronie, jednakże tylko w przypadku gdy może ono wywoływać skutki prawne.

Oświadczenie takie może zostać przekazane Kancelarii notarialnej na piśmie bądź może być złożone ustnie do protokołu. Do doręczenia stanowiącego wyżej opisaną czynność notarialną stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczące doręczania pism procesowych.

Samej czynności Notariusz może dokonać osobiście, bądź przez zatrudnionych w jego Kancelarii pracowników, zaś na wyraźnie żądanie strony czynności także listem poleconym.
Po dokonaniu doręczenia Notariusz sporządza poświadczenie doręczenia w którym umieszcza także odpowiedź strony, której oświadczenie było składane (jeżeli taka odpowiedź została udzielona)