• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Notariusz może dokonywać przyjmowania na przechowanie dokumentów pieniędzy i papierów wartościowych tylko w szczególnych sytuacjach.

Najwięcej swobody istnieje co do przyjmowania dokumentu na przechowanie. W takiej sytuacji sporządzany jest protokół, zaś na żądanie osoby przedkładającej dokument wkłada się go do koperty w sposób uniemożliwiający dokonania niewidocznego otwarcia (np. przedsiębiorstwa wykorzystujące innowacyjną technologią mogą w ten sposób zabezpieczyć dokumentację techniczną dotyczącą patentów).

Przyjęcia na przechowanie pieniędzy lub papierów wartościowych Notariusz jest uprawniony dokonać tylko w przypadku istnienia związku tego przechowania z inną czynnością dokonywaną w Kancelarii Notarialnej (na przykład w związku z mającą być podpisaną umową sprzedaży – celem zabezpieczenia otrzymania przez stronę sprzedającą środków pieniężnych tytułem ceny sprzedaży).

Instytucja przechowania środków pieniężnych przez Notariusza nie ma nic wspólnego z instytucją akredytywy bankowej. Nie jest możliwe wydanie dyspozycji Notariuszowi do wypłaty kwoty pieniężnej wskazanej osobie po udowodnieniu przez nią (nawet dokumentem) spełnienia jakichkolwiek warunków. Osoba składająca środki pieniężne może tylko wskazać kto daną kwotę odbierze (bezwarunkowo i bez jakichkolwiek zastrzeżeń). Notariusz winien prowadzić rachunek bankowy przeznaczony na przyjmowanie środków pieniężnych celem realizacji instytucji wyżej opisanej.