• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Notariusz sporządza protokoły w sytuacjach szczegółowo wskazanych przez odrębne przepisy prawa, w szczególności protokoły walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co do zasady protokół podpisuje notariusz oraz przewodniczący zgromadzenia.

Protokoły Notariusz sporządza także w przypadku gdy ma zostać stwierdzony przebieg czynności bądź zdarzeń, które wywołują skutki prawne. Mogą to być dowolne zdarzenia których wywołanie bądź jego brak powoduje skutki prawne dla osoby żądającej sporządzenie protokołu.

Najczęściej taką okolicznością jest sporządzenie protokołu na żądanie jednej ze stron czynności która miała się odbyć, w przypadku gdy druga strona czynności nie stawiła się. W takim wypadku sporządzany jest protokół niestawiennictwa tejże strony.