• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Sporządzony Wypis lub Odpis zawiera treść aktu notarialnego. Wypisy I odpisy to instrumenty którymi posługuje się obrót prawny – wysyłane są do właściwych Urzędów Skarbowych w celu poinformowania o dokonanej czynnosci mogącej skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego, do właściwego miejscowo Sądu w celu wpisania aktualnych właścicieli po sporządzonej umowie.

Oryginały umów sporządzonych w formie aktu notarialnego wraz z dokumentami zawsze pozostają w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza który je sporządził. Po śmierci notariusza, zaprzestaniu prowadzenia kancelarii notarialnej, bądź po 10 latach od chwili ich sporządzenia, oryginały aktów notarialnych przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na Siedzibę Kancelarii Notarialnej.

W wypadku przekazania aktów notarialnych o którym mowa powyżej, wypisy, wyciągi i odpisy aktów notarialnych a także innych dokumentów przekazanych do archiwum ksiąg wieczystych wydaje Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej.